Anthayu Neeve - Hindolam - Adi

Priya Sisters, M. A. Krishnaswamy, J. Vadiyanathan, S Karthik & G. Gowri Shankar

Radhika Krishna - Bhagyasree - Adi

Priya Sisters, M. A. Krishnaswamy, J. Vadiyanathan, S Karthik & G. Gowri Shankar

Aasaimugam - Jhonpuri - Adi

Priya Sisters, M. A. Krishnaswamy, J. Vadiyanathan, S Karthik & G. Gowri Shankar

Gopala Gokula - Desh - Misra Chapu

Priya Sisters, M. A. Krishnaswamy, J. Vadiyanathan, S Karthik & G. Gowri Shankar

Ramanama Payasake - Bhimplas - Rupakam

Priya Sisters, M. A. Krishnaswamy, J. Vadiyanathan, S Karthik & G. Gowri Shankar

Sarvam Brahma - Madhuvanti - Adi

Priya Sisters, M. A. Krishnaswamy, J. Vadiyanathan, S Karthik & G. Gowri Shankar

Thelisithe - Revati - Ekam

Priya Sisters, M. A. Krishnaswamy, J. Vadiyanathan, S Karthik & G. Gowri Shankar

Dikku Teriyada - Ragamalika - Adi

Priya Sisters, M. A. Krishnaswamy, J. Vadiyanathan, S Karthik & G. Gowri Shankar

Dharma Sravana - Durga - Adi

Priya Sisters, M. A. Krishnaswamy, J. Vadiyanathan, S Karthik & G. Gowri Shankar

Dolaloogumu - Yaman Kalyani - Kanda Chapu

Priya Sisters, M. A. Krishnaswamy, J. Vadiyanathan, S Karthik & G. Gowri Shankar

Arumugam - Sindhu Bhairavi - Kanda Chapu

Priya Sisters, M. A. Krishnaswamy, J. Vadiyanathan, S Karthik & G. Gowri Shankar